WEDSTRIJDREGLEMENT

 

Andre Kors Competitie

 

 

Dit reglement bevat de volgende onderwerpen:

 

 

I.  Begripsbepalingen

II.  Spelreglement

III.  Arbitragereglement

IV.  Wedstrijdreglement

V.  Gedragscode

 

 

 

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur

 

 

 

 

 

Versie: 1 augustus 2023

 

 

 

 

 

I   BEGRIPSBEPALINGEN

 

Teams

 

 1. Een team bestaat uit 5 spelers plus 1 of 2 reserves.

 

 1. Wanneer een team door omstandigheden met slechts 4 spelers aantreedt mag een willekeurige speler van dat team een tweede partij spelen, beide partijen met zijn normale aantal te maken caramboles.

 

 1. Per competitiehelft mag een team maximaal 4 keer met 4 spelers spelen en elke speler maximaal 1 keer een tweede partij. Bij overtreding van deze regels geldt dat de 5e wedstrijd van een partij dan als uitslag 10-0 krijgt.

 

 1. Indien een team bij aanvang van de wedstrijd onvolledig is maar de ontbrekende speler zal volgens de teamleider later komen, dan wordt het wedstrijdbriefje normaal ingevuld. Komt die speler niet dan  wordt de uitslag van die partij op 10-0 gesteld.

 

 

 

 

Spelers

 

 1. De minimum leeftijd van de spelers is 55 jaar.

 

 1. Spelers die in de lopende competitiehelft 55 jaar worden zijn eerst in de daaropvolgende competitiehelft speelgerechtigd.

 

 1. Een speler die gedurende de competitie van club wil wisselen, dient beide teamleiders daarvan op de hoogte te stellen. Na goedkeuring is hij pas speelgerechtigd voor de nieuwe club  in de daaropvolgende competitiehelft.

 

 1. Gedurende de laatste vier wedstrijden van de competitie kunnen geen nieuwe leden meer aangemeld worden.

 

Moyenne

 

 1. Op  de helft van de competitie worden  de moyennes opnieuw berekend en eventueel herzien. Met het dan vastgestelde moyenne wordt de competitie uitgespeeld. Na afloop van de competitie worden de cijfers opnieuw bijgesteld, met dien verstande dat het eindcijfer wel gelijk kan blijven of verhoogd, maar niet verminderd. Aan het  begin van de nieuwe  competitie kan het moyenne dus nooit lager zijn dan aan het eind van de voorgaande competitie.

 

 1. Een nieuwe speler gaat spelen met het door hem zelf aangegeven moyenne. Na 5 partijen wordt zijn moyenne op zijn werkelijk behaalde niveau vastgesteld en gaat hij daar mee spelen. Nieuwe spelers kunnen strafpunten krijgen bij extreme overschrijding van hun opgegeven moyenne. Is het moyenne na 5 wedstrijden 20 procent of meer hoger dan het opgegeven moyenne dan krijgt het team van de speler 10 strafpunten. Het aantal behaalde punten van de 5 tegenstanders wordt dan gewijzigd in 10 punten.

 

 1. Het mimimaal te maken aantel caramboles is 21.

 

 1. Van een nieuw aangemelde speler die nog geen wedstrijden in competitieverband heeft gespeeld, mag alsnog het opgegeven aanvangsmoyenne gewijzigd worden.

 

 1. Een speler, die binnen een jaar voor een ander team (club) uitkomt, wordt gewaardeerd op het moyenne zoals hij het laatst voor zijn vorige team gespeeld heeft, en wordt niet aangemerkt als nieuw aangekomene zoals omschreven in punt 2.

 

 1. Indien een speler in twee seizoenhelften nog geen vijf wedstrijden heeft gespeeld, wordt aan zijn naam een 5 toegevoegd. Dat houdt in dat na vijf gespeelde wedstrijden zijn moyenne alsnog herzien wordt.

 

 1. Onder seizoenhelften wordt verstaan de periode januari tot en met mei  en augustus tot en met december.

 

 

 

 

Wedstrijden

 

 1. Bij gelijk eindigen van meer dan één team op één van de eerste 3 plaatsen, geldt de volgende regel:

a: de som der punten van de twee onderling gespeelde wedstrijden.

b: is dit gelijk, dan beslist het percentage gescoorde caramboles over de onderling gespeelde wedstrijden.

c: is ook dit gelijk, dan dient er een beslissings- wedstrijd te worden gespeeld op een neutrale locatie.

 

 

 

II SPELREGLEMENT

 

Wedstrijden

 

 1. De wedstrijden beginnen om 13.30 uur In overleg met de competitieleider en de tegenstander kan hiervan worden afgeweken.

 

 1. Spelers met het hoogste moyenne spelen tegen elkaar.

 

 1. De thuisspelende club heeft de afstoot en speelt de gele bal of de bal met de stip Er wordt gespeeld met Libre-ballen (dus zonder rode stippen op de witte en gele bal).

 

 1. De afstoot moet rechtstreeks via de rode bal geschieden

 

 1. Op het moment dat een der spelers de helft van de te maken caramboles bereikt heeft, doch niet tijdens een serie, kan de partij voor maximaal 3 minuten onderbroken worden.

 

 1. Een partij telt maximaal 60 beurten. Daarna wordt de partij beëindigd en de behaalde punten genoteerd.

 

 1. In competitiewedstrijden is pikeren, masseren en biljarderen niet toegestaan.

 

 1. Indien een wedstrijd door schuld of nalatigheid van een team niet gespeeld kan worden, dan wordt het betreffende team 25 punten in mindering gebracht.

 

 1. Het andere team krijgt het gemiddelde aantal punten van de door hen in die competitie gespeelde wedstrijden.

 

 1. Mocht de uitslag van deze wedstrijd van belang zijn voor de eerste drie plaatsen in de eindrangschikking dan dient deze wedstrijd op een later tijdstip alsnog gespeeld te worden. In dat geval vervalt punt 9 en geldt de uitslag van de alsnog gespeelde wedstrijd. Punt 8 blijft dan wel van toepassing.

 

 

 

 

 

III ARBITRAGEREGLEMENT

 

Arbiter

 

 1. De arbiter heeft de leiding over de te spelen partij.

 

 1. Alleen de  arbiter beslist of een carambole geldig is. In twijfelgevallen kan hij overleg plegen met de schrijver. De beslissing is bindend.

 

 1. De arbiter annonceert elke gemaakte carambole duidelijk en geeft het totaal van elke score door aan de schrijver. Op dat moment dient ook het scorebord bijgewerkt te worden en niet na elke gemaakte carambole.

 

 1. De arbiter controleert regelmatig het scorebord. Hij signaleert vastliggende of uitgesprongen ballen, het niet met minstens een voet de vloer raken  op het moment van stoten (tenzij als gevolg van een handicap hiervoor voor aanvang van de partij andere afspraken worden gemaakt), of afstoten op het moment dat alle ballen nog niet tot stilstand zijn gekomen.

 

 1. Bij het willen spelen van de verkeerde bal is een waarschuwing vooraf door de arbiter of de tegenstander toegestaan. Wordt het spelen van de verkeerde bal niet of te laat door de arbiter of schrijver bemerkt dan wordt het gescoorde  punt geteld maar is de beurt voorbij.

 

 1. De bezoekende partij is gerechtigde een persoon ter controle naast de schrijver te laten plaatsnemen en de teamleider mag attenderen op vermeende fouten.

 

 

IV WEDSTRIJDREGLEMENT

 

Wedstrijdformulieren

 

 1. De wedstrijdformulieren moeten met pen of ballpoint.in volgorde van het te maken aantal caramboles worden ingevuld Voor het geval er 2 personen met hetzelfde te maken aantal caramboles op het formulier voorkomen wordt de volgorde bepaald door het moyenne.

 

 1. De teamleider van het thuisspelende team is verantwoordelijk voor de juiste invulling van alle gegevens op het wedstrijdbriefje

 

 1. Voor het foutief invullen van het wedstrijdbriefje, wordt de thuisspelende partij 3 wedstrijdpunten in mindering gebracht, wanneer deze fout de uitslag van de wedstrijd kan beïnvloeden.

Onder foutief invullen wordt bijvoorbeeld verstaan:

a.      spelers spelen in de verkeerde volgorde.

b.     een speler speelt met het verkeerd aantal te maken caramboles.

 

4.     Als geconstateerd wordt dat een wedstrijdbriefje bewust verkeerd is ingevuld, wordt dit door het bestuur adequaat bestraft. Het bestuur zal elk voorkomend geval afzonderlijk beoordelen, er is hiervoor geen standaard regel.

 

 1. Formulieren dienen door de thuisclub direct naar de competitieleider te worden gezonden. Indien een wedstrijdbriefje op de dag na de wedstrijd niet voor 12:00 uur bij de wedstrijdleider is worden bij de thuisspelende partij 3 wedstrijdpunten in mindering gebracht.

 

 1. De teamleider fungeert als aanspreekpunt tussen de teams en het bestuur.  Dit geldt uiteraard ook voor alle (schriftelijke) correspondentie tussen beide partijen.

 

 1. De teamleider van het thuisspelende team is verplicht de tellijsten gedurende de lopende competitiehelft te bewaren.

 

 

V  GEDRAGSCODE

 

 1. De speler die niet aan stoot is dient zich te onthouden van op- of aanmerkingen en van het biljart verwijderd te blijven.

 

 1. Beslissingen van de arbiter zijn bindend. Publiek dient zich van op- en aanmerkingen te onthouden.

 

 1. Teamleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun spelers en dienen er op toe te zien dat er geen onsportief gedrag ten opzichte van tegenstanders of arbiter plaats vindt. Overtreding van deze regel kan gestraft worden met aftrek van punten of zelfs met schorsing.